Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw analiz i stabilizującej reguły wydatkowej
 • w Wydziale Monitorowania Reguły Wydatkowej Departamentu Polityki Wydatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca przy wyliczaniu nieprzekraczalnego limitu wydatków i rezydualnych krajowych wydatków budżetu państwa wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej, współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi, uczestniczenie w tworzeniu i modyfikowaniu systemu służącego do wyznaczania nieprzekraczalnego limitu wydatków, wynikającego ze stabilizującej reguły wydatkowej,
 • współpraca przy dokonywaniu analiz istniejących i projektowanych rozwiązań prawnych generujących skutki finansowe dla finansów publicznych oraz prowadzeniu ewidencji tych ustaw,
 • przygotowywanie we współpracy z innymi pracownikami wydziału, analiz odnoszących się do finansów publicznych, zarówno w zakresie bieżących problemów jak i zagadnień mających długookresowy wpływ na finanse publiczne,
 • współpraca przy dokonywaniu analiz na potrzeby Grupy Roboczej ds. Starzenia się Ludności (Working Group on Ageing Populations and Sustainability) przy Komitecie ds. Gospodarczych – EPC Rady Unii Europejskiej,
 • współpraca przy prowadzeniu listy jednostek sektora finansów publicznych oraz współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w tym zakresie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); reprezentowanie urzędu. Okresowa konieczność pracy w nietypowych godzinach z uwagi na nieregularne obciążenie zadaniami w trakcie roku kalendarzowego (zgodnie z dynamiką procesu budżetowego).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy ekonomiczne,
  • znajomość zagadnień makroekonomicznych,
  • umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów,
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i w piśmie,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice, zaawansowana znajomość MsExcel (VBA).

wymagania dodatkowe

 • 2 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze analiz ekonomicznych,
 • znajomość metod oraz pakietów statystycznych i ekonometrycznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/110/PW

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.