Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw metodologii przeglądu wydatków publicznych i budżetu w układzie zadaniowym
 • w Wydziale Metodologii Przeglądu Wydatków Publicznych oraz Budżetu w Układzie Zadaniowym Departamentu Polityki Wydatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpracowanie w zakresie przygotowywania założeń metodologicznych przeglądów wydatków publicznych (w tym ocen planowania i gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych lub ocen skuteczności i efektywności realizacji budżetu w układzie zadaniowym lub innych metod oceny/ewaluacji),
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu propozycji obszarów działań państwa (funkcji), zadań, podzadań i działań w układzie zadaniowym budżetu państwa, opisów zadań i podzadań oraz celów działalności państwa i mierników stopnia ich realizacji na potrzeby przygotowania projektu ustawy budżetowej oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 • współuczestniczenie w analizie i ocenie szczegółowych obszarów i zagadnień podlegających przeglądom i ocenom oraz udział w ustalaniu listy takich zagadnień i obszarów podlegających przeglądom i ocenom w poszczególnych latach budżetowych,
 • wyszukiwanie, gromadzenie, opracowywanie i analiza, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych lub statystycznych, informacji i danych o sektorze finansów publicznych i wydatkach publicznych,
 • zadania organizacyjne i administracyjne związane z funkcjonowaniem wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne lub z zakresu metod ilościowych w ekonomii.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości departamentu,
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • umiejętność wyszukiwania oraz analizy danych i informacji zawartych w ustawie budżetowej, danych statystycznych, danych z innych dostępnych rejestrów i zasobów publicznych,
  • umiejętność zwięzłego formułowania ocen i rekomendacji na podstawie zgromadzonego materiału,
  • znajomość pakietu MsOffice.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz efektywności, ewaluacji polityk i programów lub w innych zastosowaniach metod analizy ilościowej,
 • szkolenia z zakresu metod i narzędzi statystycznych i ewaluacji,
 • znajomość języka VBA,
 • znajomość metod, technik i narzędzi analizy ekonomicznej lub statystycznej, analizy efektywności,
 • umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań,
 • umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe matematyczne, ekonomiczne lub z zakresu metod ilościowych w ekonomii,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganego doświadczenia i szkolenia.

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/102/PW

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.