Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw statystyki i analiz
 • w Wydziale Statystyki Sektora Finansów Publicznych Departamentu Polityki Makroekonomicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu, z użyciem specjalistycznych narzędzi informatycznych (aplikacja Analizy budżetowe, MS Excel, MS Access), danych o operacjach finansowych wybranych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych w zakresie statystyki GFS MFW służącej dokonywaniu bieżących ocen polityki finansowej Polski i jej analiz porównawczych z innymi krajami
 • uczestniczenie w pracach analitycznych wydziału w zakresie tworzenia nowych koncepcji i rozwiązań metodycznych (w tym analizowanie otrzymanych dokumentów metodycznych, budowanie narzędzi analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych), konsultowanie proponowanych rozwiązań z uczestnikami tego procesu
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie opracowań i materiałów z zakresu sektora finansów publicznych
 • opracowywanie baz danych i zestawień tabelarycznych wraz z ich opisami w obszarze statystyki sektora finansów publicznych
 • opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa, dokumentów, informacji i analiz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe: spotkania uzgodnieniowe, udział w konferencjach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie wypowiedzi ustnych, pisemnych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej oraz czytanie i rozumienie literatury specjalistycznej wykorzystywanej w departamencie
  • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu finansów publicznych
  • umiejętność obsługi baz danych
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność jasnego oraz precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie

wymagania dodatkowe

 • znajomość metodyki GFS MFW, ESA
 • znajomość przepisów o statystyce publicznej
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych
 • roczne doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wskazanego w ogłoszeniu dodatkowego doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  18-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/100/PM

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.