Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw współpracy z uczelniami morskimi i zawodów regulowanych
 • w Wydziale Kształcenia i Kwalifikacji Departamentu Edukacji Morskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie przebiegu procesu kształcenia w morskich jednostkach edukacyjnych oraz innych ośrodkach szkoleniowych, uznanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, w zakresie prowadzonych szkoleń,
 • prowadzenie nadzoru Ministra nad dyrektorami urzędów morskich, w zakresie spraw związanych z kwalifikacjami zawodowymi i wyszkoleniem pilotów morskich, monitorowanie przepisów krajowych określających kwalifikacje pilotów morskich w celu właściwego prowadzenia szkoleń oraz przeprowadzania egzaminów na pilotów morskich,
 • analizowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz dokumentów dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego należących do kompetencji ministra właściwego ds. gospodarki morskiej,
 • opracowywanie projektów decyzji Ministra w odpowiedzi na zgłoszone skargi, wnioski i odwołania od decyzji dyrektorów urzędów morskich, Ministra lub WSA z zakresu wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich oraz uznawania morskich jednostek edukacyjnych,
 • tworzenie inicjowanie i opracowywanie krajowych aktów prawnych w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich w szczególności rybaków (określonych w Konwencji STCW-F),
 • przygotowywanie informacji dotyczących przebiegu procesu kształcenia i nadzoru nad morskimi jednostkami edukacyjnymi oraz przekazywanie informacji dla morskich jednostek edukacyjnych w zakresie wymogów IMO i EMSA w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia marynarzy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  – częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  – praca w pokoju wieloosobowym
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe preferowane administracyjne, prawnicze lub morskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • znajomość zagadnień z zakresu szkolnictwa wyższego,
  • znajomość procesu legislacyjnego
  • umiejętność współpracy,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • kreatywność,
  • skuteczna komunikacja,
  • wiedza z zakresu zawodów regulowanych, wykonywania prac podwodnych,
  • znajomość Konwencji STCW.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Chałubińskiego 4/6,
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DEM-1/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 522 55 14