Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw informacji i promocji
 • w Wydziale Działań Wspólnych Departamentu Rybołówstwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa, ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zakładki Rybactwo na stronie internetowej Ministerstwa;
 • współpraca z Ministerstwem Rozwoju w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących funduszy europejskich;
 • opracowywanie rocznych planów informacji i promocji PO RYBY 2014-2020 Ministerstwa;
 • współpraca z ARiMR, samorządami wojewódzkimi, lokalnymi grupami działania oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020;
 • sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z realizacji planów informacji i promocji PO RYBY 2014-2020 przez instytucje pośredniczące;
 • współpraca przy organizacji i obsłudze spotkań organizowanych przez Departament i związanych z PO RYBY 2014-2020;
 • uczestnictwo w opracowywaniu, modyfikowaniu i opiniowaniu dokumentów programowych dotyczących informacji i promocji PO RYBY 2014-2020;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
  – krajowe i zagraniczne delegacje służbowe,
  – obsługa interesantów,
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe preferowane z zakresu PR, reklamy lub marketingu
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informacji i promocji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • wiedza z zakresu PR i marketingu,
  • wiedza w zakresie PO RYBY 2007–2013 oraz PO RYBY 2014–2020,
  • znajomość zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej,
  • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
  • umiejętność współpracy z mediami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze informacji i promocji
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  lub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DR-4/16

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49