Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw współpracy międzynarodowej w obszarze biopaliw oraz jakości paliw
 • w Zespole ds. Organizacyjnych i Koordynacji w Departamencie Energii Odnawialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i doskonalenie rozwiązań prawnych oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie biopaliw ciekłych oraz jakości paliw, a także prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowywanych projektów
 • koordynowanie przygotowania stanowiska Rządu RP do projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych UE w obszarze biopaliw oraz jakości paliw
 • transponowanie przepisów prawa wspólnotowego z zakresu biopaliw ciekłych oraz jakości paliw
 • udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Zespołu
 • opracowywanie odpowiedzi na wystąpienia i zapytania posłów, organizacji pozarządowych i społecznych w obszarze europejskiej polityki, w obszarze odnawialnych źródeł biopaliw ciekłych oraz jakości paliw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Duża presja czasowa przy wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze
  – praca w budynku przy ul. Żurawiej 4a, przy ulicy miejsca postojowe miejskie; wejście do budynku z poziomu chodnika (bez schodów i progów), przez dwoje drzwi dwuskrzydłowych, symetrycznych o szer. skrzydła 85 cm; przed wejściem sygnalizacja przywoławcza
  – miejsce pracy: IV piętro, w budynku 2 windy o szer. drzwi wejściowych 80 cm oraz schody klatki schodowej z poręczami, klatka schodowa oddzielona od korytarzy biurowych drzwiami dwuskrzydłowymi, niesymetrycznymi o szer. skrzydła głównego (nieblokowanego) 85 cm; drzwi wejściowe do pokoi biurowych i toalet – szer. 90 cm, brak progów
  – toalety nie w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. – 80 cm

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki rozwoju, wykorzystania i promocji biopaliw oraz jakości paliw
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii lub transportu, w tym prawodawstwa UE w zakresie biopaliw
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • komunikatywność, w tym umiejętność w zakresie wystąpień publicznych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość procesu legislacyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DEO – 48”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii MG, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-48-85 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl