Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw prawa technicznego
 • w Wydziale Prawa Technicznego w Departamencie Innowacji i Przemysłu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie krajowych i wspólnotowych rozwiązań systemowych oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań systemowych i legislacyjnych w zakresie systemu oceny zgodności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących spraw związanych z systemem oceny zgodności
 • przygotowywanie rozwiązań systemowych w obszarze prawa probierczego i funkcjonowania administracji probierczej oraz opracowywanie projektów aktów prawnych i prowadzenie prac legislacyjnych w tym zakresie
 • prowadzenie spraw związanych z autoryzacją jednostek ubiegających się o notyfikację, będących w kompetencji Ministra Gospodarki oraz spraw związanych z notyfikacją polskich jednostek oceny zgodności do dyrektyw nowego podejścia będących w kompetencji Ministra Gospodarki oraz innych ministrów i kierowników urzędów centralnych
 • opiniowanie, w ramach uzgodnień międzyresortowych i uzgodnień między departamentami Ministerstwa Gospodarki, projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) oraz udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących PPP
 • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących systemu oceny zgodności, w szczególności zasad nowego podejścia do harmonizacji technicznej i norm oraz globalnego podejścia do badań i certyfikacji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krótkie terminy załatwiania spraw.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • miejsce pracy: III piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość systemu prawnego i instytucjonalnego UE
  • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego, prawa gospodarczego, a także prawa technicznego
  • znajomość krajowych i unijnych przepisów prawnych w obszarze oceny zgodności
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, techniczne
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu projektów aktów prawnych
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • przeszkolenie w zakresie prawa UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie prawa UE
 • ew. kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DIP-53”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).

Inne informacje:

  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-54-42 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl