Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw koordynacji prac w ramach Komitetu ds. Polityki Handlowej
 • w Wydziale Ekonomicznych Aspektów Polityki Handlowej w Departamencie Polityki Handlowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługiwanie i koordynowanie prac w ramach Komitetu ds. Polityki Handlowej, w tym przygotowywanie instrukcji na posiedzenia Komitetu ds. Polityki Handlowej
 • koordynowanie i uczestniczenie w wypracowywaniu stanowiska Polski w odniesieniu do obszaru państw UE dla Śródziemnomorza (Euromed: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria, Tunezja) oraz Libii i Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Wspólnota Andyjska, Ameryka Środkowa, Mercosur)
 • analizowanie zawieranych przez UE traktatów i umów preferencyjnych (o stowarzyszeniu, partnerstwie i strefach wolnego handlu) oraz innych umów handlowych
 • uczestniczenie w przeglądach polityki handlowej WTO w odniesieniu do w/w krajów
 • opracowywanie i opiniowanie materiałów w ramach prac właściwych grup roboczych i komitetów Rady UE oraz współpraca z KE w w/w obszarach
 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z polityką handlową UE i regułami WTO

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • praca w budynku przy ul. Żurawiej 4a, przy ulicy miejsca postojowe miejskie; wejście do budynku z poziomu chodnika (bez schodów i progów), przez dwoje drzwi dwuskrzydłowych, symetrycznych o szer. skrzydła 85 cm; przed wejściem sygnalizacja przywoławcza
  • miejsce pracy: I piętro, w budynku 2 windy o szer. drzwi wejściowych 80 cm oraz schody klatki schodowej z poręczami, klatka schodowa oddzielona od korytarzy biurowych drzwiami dwuskrzydłowymi, niesymetrycznymi o szer. skrzydła głównego (nieblokowanego) 85 cm; drzwi wejściowe do pokoi biurowych i toalet – szer. 90 cm, brak progów
  • toalety nie w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. – 80 cm

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z problematyką handlową i/lub organizacjami międzynarodowymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu WTO
  • znajomość zasad funkcjonowania instytucji UE
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne”
 • znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2
 • znajomość procesu decyzyjnego w instytucjach UE
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa UE i WTO

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego niż język angielski języka roboczego UE na poziomie B2
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DPH- 68”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii MG, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-48-96 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@mg.gov.pl