Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Spółdzielni Mieszkaniowych w Departamencie Mieszkalnictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie informacji i danych zawartych w pismach do ministra o nieprawidłowościach w działalności spółdzielni mieszkaniowych,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć merytorycznych w powierzonych sprawach poprzez dokonywanie oceny działalności spółdzielni w oparciu o obowiązujące przepisy w kontekście zebranych informacji i danych,
 • udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym (bezpośrednio i telefonicznie) o stanie i etapie prowadzonego postępowania wyjaśniającego,
 • zbieranie ze spółdzielni mieszkaniowych, związków rewizyjnych lub Krajowej Rady Spółdzielczej szczegółowych informacji i danych dotyczących organizacji i działalności spółdzielni, w szczególności w ww. obszarach
 • monitorowanie realizowania przez spółdzielnie wniosków z przeprowadzonych lustracji i egzekwowanie ich wykonania,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • brak

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w szczególności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy – Prawo spółdzielcze
  • umiejętność myślenia analitycznego
  • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • skuteczna komunikacja

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DM-10”, można przesłać lub złożyć w siedzibie MIiB w Kancelarii Głównej w godzinach 8:15 – 16:15.

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
  Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mib.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
  Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej http://mib.bip.gov.pl w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 630-18-11.