Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4, 00-926

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie przy programowaniu, koordynacji i monitorowaniu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • udział w ocenie Strategii ZIT, jak również w procesie identyfikacji i projektów wdrążanych w ramach Strategii, jak i projektów komplementarnych,
 • wsparcie przy programowaniu, koordynacji i monitorowaniu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
 • wsparcie eksperckie oraz uczestnictwo w projektach współpracy międzynarodowej prowadzonych przez Departament, w zakresie kompetencji Wydziału,
 • organizacja spotkań roboczych, warsztatowych i konferencji w ramach prac związanych z nową perspektywą finansową oraz współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi samorządów wojewódzkich, ministerstwami i innymi instytucjami, partnerami społeczno-gospodarczymi oraz ekspertami zajmującymi się tym tematem,
 • organizacja merytoryczna debaty strategicznej w ramach Krajowego Forum Terytorialnego z wykorzystaniem wyników prac KOT i regionalnych obserwatoriów terytorialnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wystąpienia publiczne,
  reprezentacja urzędu,
  wyjazdy służbowe,
  obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  praca w pokoju wieloosobowym,
  brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu programowania strategicznego,
  • znajomość problematyki polityki regionalnej i polityki rozwoju w Polsce,
  • znajomość zagadnień związanych z polityką spójności UE,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • kreatywność,
  • komunikacja,
  • umiejętność współpracy,
  • znajomość języka angielskiego , poziom B2,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • umiejętność wystąpień publicznych,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKS 183

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 76 12.