Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw . ewaluacji, analiz i wskaźników postępu rzeczowego
 • w Departamencie Konkurencyjności i Innowacyjności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00 – 926 Warszawa
  ul.: Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadania wykowywane na stanowisku pracy związane są z pełnieniem przez MIR funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka i Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Zakres wykonywanych zadań obejmuje:
 • planowanie i przygotowanie badania ewaluacyjnego, w tym m.in.: opracowanie koncepcji badania, przygotowanie szczegółowego opisu zadania (zakres badania), przeprowadzenie konsultacji (wewnętrznych i zewnętrznych) opisu zadania;
 • realizowanie badania ewaluacyjnego (realizowanego zewnętrznie), w tym m.in.: bieżąca współpraca z wykonawcą badania, weryfikowanie raportów z badania ewaluacyjnego;
 • monitorowanie wdrażania programów, w tym m.in.: monitorowanie realizacji postępu rzeczowego za pomocą wskaźników, uczestnictwo w grupach/zespołach dotyczących wskaźników;
 • wykorzystywanie wyników badania ewaluacyjnego, w tym m.in. przygotowywanie tabeli wdrażania rekomendacji z badania, konsultowanie ze stronami zainteresowanymi wniosków i rekomendacji z badania;
 • tworzenie i zapewnianie funkcjonowania systemu ewaluacji w obszarze kompetencji, w tym m.in. udział w pracach Grup Sterujących, opracowywanie planu badań ewaluacyjnych, przygotowywanie sprawozdań z procesu ewaluacji;
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postepowań o udzielenie zamówień publicznych (w zakresie ewaluacji), w ty. m.in. uczestniczenie w postepowaniach jako członek komisji przetargowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z bazami danych / programami specjalistycznymi,
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  – organizacja spotkań/negocjacje/ustalanie warunków umów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pokoju wieloosobowym
  – praca przy użyciu komputera oraz urządzeń biurowych; fax, ksero, skaner
  – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy windowej,
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących: podstaw prawnych polityki spójności UE oraz jej wdrażania w Polsce, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ewaluacji i monitorowania funduszy UE.
  • myślenie analityczne
  • umiejętność sporządzania raportów, notatek i pism służbowych
  • rzetelność,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność współpracy,
  • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność obsługi komputera – programy Word, Excel, Internet oraz poczta elektroniczna
  • znajomość języka angielskiego, poziom B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DKI 131


Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mrr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 80 85.