Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ds. informacji i promocji
 • Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i realizacja Planu działań informacyjnych i promocyjnych, w tym akceptacja Planów działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczących PO KL i PO WER, oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 • Opracowywanie i przygotowywanie materiałów i publikacji informacyjnych i promocyjnych (publikacje, broszury, plakaty, itp.) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji promocji EFS;
 • Realizacja zadań redaktora departamentalnego stron www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.power.gov.pl;
 • Doradzanie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO KL i PO WER w kwestiach związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi, w celu zapewnienia skutecznej realizacji działań informacyjno-promocyjnych EFS, w tym uzgadnianie prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z Departamentem Informacji i Promocji;
 • Przygotowywanie i organizacja działań promocyjno-informacyjnych;
 • Koordynacja spotkań grup roboczych, seminariów i warsztatów realizowanych przez Departament;
 • Udział w pracach Informacyjnej Grupy Roboczej ds. Promocji;
 • Przygotowywanie i przekazywanie do Biura Ministra informacji o podjętych działaniach Departamentu i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  – wystąpienia publiczne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  – praca w pokoju wieloosobowym
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w informacji i promocji,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • wiedza z zakresu public relations, promocji w tym promocji funduszy strukturalnych,
  • znajomości prawa zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
  • komunikacja, w tym umiejętność sporządzania notatek i pism,
  • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • umiejętność współpracy,
  • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DZF 184

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 80 14.