Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie propozycji podziału dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej oraz opracowywanie projektów rocznych planów tych dotacji dla uczelni finansowanych w ramach części 38 budżetu państwa,
 • gromadzenie i weryfikowanie danych statystycznych, m.in. na potrzeby podziału dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej dla uczelni publicznych finansowanych z części 38 budżetu państwa,
 • przygotowywanie analiz danych oraz materiałów syntetycznych na potrzeby Kierownictwa MNiSW,
 • udział w przygotowywaniu projektu wydatków budżetu państwa i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz opracowywanie materiałów budżetowych w części 38, dział 803, rozdział 80306,
 • weryfikowanie poprawności jednostkowych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych,
 • opracowywanie i przedstawianie propozycji zmian w algorytmie podziału dotacji oraz przeprowadzanie symulacji oddziaływania projektowanych zmian,
 • przedstawianie propozycji zmian w aktach normatywnych, przygotowywanie projektów aktów normatywnych oraz prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących spraw związanych z finansowaniem szkolnictwa wyższego,
 • opiniowanie materiałów oraz wypełnianie kwestionariuszy w zakresie dotyczącym finansowania szkolnictwa wyższego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
  • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • umiejętności analityczne, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa,
  • biegła umiejętność obsługi komputerowego pakietu biurowego (w szczególności arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze
 • przeszkolenie w obszarze analiz danych lub arkusza kalkulacyjnego MS Excel (poziom zaawansowany)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z obszaru finansów lub analiz danych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków, opisy stanowisk lub inne zaświadczenia potwierdzające w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie nr 180281”)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Osoby niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione o przyczynach niezakwalifikowania do kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.