Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Zarządzania Siecią Teleinformatyczną Departamentu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie serwerami z rodziny MS Windows i aplikacjami w celu zapewnienia właściwego poziomu dostępności, integralności i poufności sytemu teleinformatycznego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • monitorowanie i obsługa serwerów w celu zapewnienia właściwego poziomu pracy systemu teleinformatycznego i utrzymania ciągłości biznesowej dostępności serwerów MRiRW,
 • wdrażanie nowych serwerów w celu rozwoju systemu teleinformatycznego urzędu,
 • zapobieganie powstawaniu incydentów w systemie teleinformatycznym oraz reagowanie w sytuacji powstania takiego incydentu w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • administrowanie platformami oraz aplikacjami zewnętrznymi celem zapewnienia właściwej realizacji zadań nałożonych na MRiRW,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom systemu teleinformatycznego MRiRW oraz diagnozowanie awarii sieciowego sprzętu teleinformatycznego i klasyfikowanie sprzętu do napraw lub likwidacji, nadzorowanie stanu technicznego serwerów i sprzętu teleinformatycznego oraz przestrzeganie zasad jego użytkowania w MRiRW,
 • współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w szkoleniach na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa, związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań do sieci teleinformatycznej MRiRW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu administracji i zarządzania serwerami Microsoft Windows,
  • znajomość zagadnień związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i systemami tworzenia kopii zapasowych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • posiadanie certyfikatu – MTA: Microsoft Technology Associate lub MCSA lub MCSE,

wymagania dodatkowe

 • 6-cio miesięczne doświadczenie związane z administrowaniem: MS Windows Serwer 2012 I lub MS Windows Serwer 2008 R2 lub MS SQL Server lub Linux lub Vmware,
 • wiedza z zakresu zarządzania systemami serwerowymi Linux,
 • wiedza z zakresu oprogramowania do wirtualizacji (VMware),
 • posiadanie certyfikatu – MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate lub MCSE,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie certyfikatu – MTA: Microsoft Technology Associate lub MCSA lub MCSE.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie certyfikatu – MCSA: Microsoft Certified Solutions Associate lub MCSE,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-cio miesięczne doświadczenie związane z administrowaniem: MS Windows Serwer 2012 I lub MS Windows Serwer 2008 R2 lub MS SQL Server lub Linux lub Vmware.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w ZON-2”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.