Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa realizowanej przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą i podległe jej okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w zakresie badań gleby zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020,
 • prowadzenie spraw merytorycznie i rozliczeń związanych z realizacją programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w zakresie wykonania zadań dotyczących oceny WPR w tym PROW na lata 2014-2020,
 • współpraca przy opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz przy opracowywaniu projektów pomocowych dot. nawożenia roślin i wapnowania gleb, agrochemicznej obsługi rolnictwa w kontekście wymagań środowiskowych w oparciu o PROW 2014-2020,
 • rozpatrywanie wniosków związanych z dopuszczeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w tym przygotowywanie do podpisu pozwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie ww. produktów do obrotu i prowadzenie wykazu produktów dopuszczonych do obrotu oraz sprawy związane ze zmianą lub cofaniem wydanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa pozwoleń,
 • współpraca z departamentami Ministerstwa, placówkami naukowo-badawczymi, Ministerstwami, Inspekcjami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi rządowymi i pozarządowymi w zakresie obrotu nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz gospodarki nawozowej oraz agrochemicznej obsługi rolnictwa,
 • współpraca przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, listów i petycji obywateli oraz interpelacji poselskich dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dot. nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej,
 • rozpatrywanie spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców prowadzących obrót nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin oraz sprawy w zakresie nadzoru prowadzonego przez właściwe Inspekcje,
 • prowadzenie spraw związanych z analizą czynników mających wpływ na rynek nawozów, kształtowaniem się cen nawozów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – zagrożenie korupcją,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie nawozów i nawożenia,
  • znajomość przepisów w zakresie dopuszczenia do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin,
  • znajomość zagadnień prawa administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość procedur legislacyjnych,
 • znajomość przepisów prawa odpadowego,
 • znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie nawozów i polepszaczy gleby,
 • 6-cio miesięczne doświadczenie w obszarze administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-cio miesięczne doświadczenie w obszarze administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w HOR”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.