Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Rozwoju Gospodarstw Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w rozpatrywaniu odwołań, prowadzeniu postępowań w sprawie uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji w ramach instrumentów wsparcia objętych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, będących w kompetencji wydziału,
 • udział w rozpatrywaniu skarg potencjalnych beneficjentów i beneficjentów,
 • udział w opracowywaniu rozstrzygnięć, opinii, udział w przygotowywaniu projektów interpretacji przepisów, odpowiedzi na wnioski, listy, zapytania, interpelacje poselskie,
 • udział w nadzorowaniu podmiotu, który wdraża poddziałania PROW 2014-2020, będące w kompetencji wydziału, w tym udział w kontrolach oraz udział w opiniowaniu elementów procedur oraz dokumentów dotyczących wdrażania instrumentów będących w kompetencji wydziału,
 • analizowanie projektów przepisów Unii Europejskiej i krajowych oraz dokumentów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich pod względem ich wpływu na realizację instrumentów wsparcia PROW 2014-2020 będących w kompetencji wydziału,
 • przygotowywanie tekstów jednolitych rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznania pomocy w ramach instrumentów wsparcia objętych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, będących w kompetencji wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • komunikatywność,
  • znajomość PROW 2014-2020,
  • znajomość przepisów krajowych dotyczących wsparcia dla gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość przepisów kodeksu postepowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • 9-cio miesięczne doświadczenie w obszarze związanym z programami rozwoju obszarów wiejskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 9-cio miesięczne doświadczenie w obszarze związanym z programami rozwoju obszarów wiejskich.

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w ROW” – zastępstwo”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.