Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Budżetu Rozwoju w Wydziale Budżetu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Pl. Trzech 3/5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw pozostających we właściwości ministra do spraw rozwoju regionalnego związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dysponenta części budżetowej w zakresie opracowywania projektu budżetu części 34 – Rozwój regionalny, w tym w układzie zadaniowym, planu finansowego oraz dokonywanie zmian w planie,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem okresowych informacji z kontroli realizacji dochodów i wydatków w części 34 – Rozwój regionalny oraz z przygotowaniem w oparciu o sprawozdania dysponentów informacji z wykonania wydatków na programy,
 • opracowanie informacji dla Sejmu, Senatu, NIK, Ministerstwa Finansów oraz członków kierownictwa Ministerstwa w zakresie projektu budżetu i wykonania budżetu dotyczących części 34 –Rozwój regionalny oraz programów,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień dla instytucji do wydawania zgody na dokonywanie płatności z budżetu środków europejskich, we współpracy z pozostałymi wydziałami,
 • współudział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z bazami danych/programami specjalistycznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne
  – praca w pokoju wieloosobowym, – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych, – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – studia wyższe o profilu ekonomicznym lub inne nieprofilowane wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu ekonomii lub rachunkowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych w szczególności ustawy o finansach publicznych,
  • wiedza z zakresu systemu wdrażania i realizacji programów służących wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu UE, pomocy państw EFTA,
  • umiejętność obsługi programu Excel,
  • rzetelność,
  • myślenie analityczne,
  • umiejętność współpracy i skuteczna komunikacja,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.

wymagania dodatkowe

 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DBR_12_z

Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwo – przewidywany czas trwania do końca 2016 roku).
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 73 29.