Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw informatyki
 • w Wydziale Informatyki i Łączności Biura Administracyjno-Finansowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Biuro Administracyjno-Finansowe
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie pomocniczych prac administratora domeny MSWiA CENTRALA i MSW CENTRALA: zakładanie kont użytkownika, modyfikowanie uprawnień użytkownika, przenoszenie danych użytkownika.
 • Wykonywanie pomocniczych prac administratora serwera poczty korporacyjnej: zakładanie kont użytkownika, modyfikowanie uprawnień użytkownika, przenoszenie danych użytkownika.
 • Konfigurowanie, uruchamianie i podłączanie urządzeń teleinformatycznych do pracy w sieci korporacyjnej Ministerstwa.
 • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie dalszej przydatności sprzętu łączności i informatyki do użytkowania w Ministerstwie oraz uznawania tego sprzętu za zbędny.
 • Merytoryczne przygotowywanie specyfikacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych w zakresie informatyki.
 • Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi urządzeń informatycznych.
 • Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi oprogramowania.
 • Wykonywanie pomocniczych prac przy archiwizacji danych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
  Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (np. praca w laboratorium).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.
  Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub telekomunikacji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu obsługi, konfiguracji i napraw urządzeń IT,
  • wiedza z zakresu obsługi i konfigurowania oprogramowania komputerowego,
  • wiedza z zakresu zagadnień związanych z administrowaniem systemami serwerowymi,
  • wiedza z zakresu zagadnień związanych z administrowaniem urządzeniami aktywnymi i pasywnymi sieci komputerowej,
  • podstawowa wiedza w zakresie zamówień publicznych,
  • wiedza z zakresu konfigurowania i administrowania systemami łączności,
  • umiejętność doradzania, pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą,
  • umiejętność analizy danych i skuteczność,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • dążenie do doskonalenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w zakresie konfigurowania urządzeń komputerowych (stacje robocze, urządzenia drukujące) do pracy w domenowym środowisku sieciowym,
 • przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie konfigurowania urządzeń komputerowych (stacje robocze, urządzenia drukujące) do pracy w domenowym środowisku sieciowym ,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane przeszkolenie w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Termin składania dokumentów:

  15-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  S. Batorego 5
  02-591 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  BAF/WIiŁ- referendarz
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.
  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-39-95 lub (22) 601-46-29