Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ds. planów i procedur postępowania awaryjnego
 • w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Państwowa Agencja Atomistyki
  Ul. Krucza 36
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza aktów prawnych oraz wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących postępowania awaryjnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego w elektrowni jądrowej
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji planów i procedur postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym w szczególności dotyczących reagowania na zdarzenia radiacyjne w elektrowni jądrowej
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych do wymagań międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących reagowania na zdarzenia radiacyjne w elektrowni jądrowej
 • wykonywanie zadań na potrzeby służby awaryjnej Prezesa PAA oraz Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, w tym w szczególności pełnienie obowiązków dyżurnego w Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych
 • obsługa komputerowych systemów wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych
 • udział w opiniowaniu raportów z wykonania zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • udział w dokonywaniu ocen sytuacji radiacyjnej kraju

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych.
  Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami
  z samozamykaczami).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu fizyka, chemia, zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska lub techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
  • znajomość ustawy Prawo Atomowe wraz z rozporządzeniami

wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • udokumentowana wiedza w zakresie informatyki (certyfikaty ukończenia kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych lub rozszerzony program nauczania z zakresu informatyki na studiach wyższych)
 • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
 • dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, pod presją czasu
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Państwowa Agencja Atomistyki
  Kadry
  Ul. Krucza 36
  00-522 Warszawa
  Z dopiskiem: CEZAR/WZK

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Dodatkowe informacje (022 695 98 38)