Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw nadzoru i kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Państwowa Agencja Atomistyki
  ul. Krucza 36
  00-522 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami;
 • przygotowywanie projektów zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, w celu ich przedłożenia Prezesowi PAA;
 • udział w kontrolach jednostek prowadzących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące;
 • uaktualnianie danych w rejestrze jednostek organizacyjnych, których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia lub zgłoszenia oraz rejestrze zamkniętych źródeł promieniotwórczych w celu udokumentowania stanu faktycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu związana z częstymi wyjazdami służbowymi, kilkumiesięczne wyjazdy zagraniczne związane ze szkoleniami,
  narażenie na działanie promieniowania jonizującego, praca w terenie, praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w siedzibie urzędu: I piętro, dostępna winda, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
  Praca poza urzędem: jednostki organizacyjne prowadzące działalność z promieniowaniem jonizującym, pomieszczenia zamknięte i teren otwarty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie fizyki, chemii, kierunków technicznych lub innych w specjalnościach przydatnych w dozorze jądrowym;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo atomowe wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
  • znajomość zasad ochrony radiologicznej;
  • posiadanie ważnych uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR -1;
  • posiadanie udokumentowanego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art.4. ust.1 ustawy Prawo atomowe, w wymiarze 2 lat;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowym;
  • posiadanie prawa jazdy.

wymagania dodatkowe

 • pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art.4. ust.1 ustawy Prawo atomowe, od co najmniej dwóch lat;
 • udokumentowana praca w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, o którym mowa w art.4. ust.1 ustawy Prawo atomowe w wymiarze 5 lat;
 • uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-3;
 • uprawnienia doradcy transportowego ADR.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych, tj. dokumentu poświadczającego co najmniej dwuletni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, kopia decyzji o nadaniu uprawnień typu IOR -1, informacja o dobrej znajomości języka angielskiego przez kandydata lub kopia certyfikatu z języka angielskiego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów poświadczających spełnienie wymagań dodatkowych, tj. dokumentu poświadczającego co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej, dokumentu poświadczającego co najmniej pięcioletni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, kopia decyzji o nadaniu uprawnień typu IOR -3, kopia uprawnień doradcy transportowego ADR.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Państwowa Agencja Atomistyki
  Krucza 36
  00-522 Warszawa
  Z dopiskiem w liście motywacyjnym: DOR/R/2016

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 22 695 98 22, 22 695 98 38).