Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw legislacji
 • w Wydziale Legislacyjnym Biura Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16
  00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych opracowywanych w Urzędzie,
 • opracowywanie pod względem formalno – prawnym i redakcyjnym projektów aktów kierownictwa wewnętrznego opracowywanych w Urzędzie,
 • koordynowanie uzgadniania projektów aktów normatywnych i umów międzynarodowych przekazanych do Urzędu w celu przedstawienia stanowiska Szefa Urzędu,
 • opiniowanie opracowywanych w Urzędzie uzasadnień do projektów aktów normatywnych pod względem ich poprawności formalno – prawnej i redakcyjnej,
 • opiniowanie opracowywanych w Urzędzie projektów aktów normatywnych pod względem jakości oceny skutków regulacji i zakresu konsultacji społecznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca jednozmianowa w godzinach 8:15-16:15,
  -praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta,w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów.
  Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
  Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność pracy w systemie MS Office (Word)

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie prostych tekstów prawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa
  z dopiskiem:,,referendarz ds. legislacji w Wydziale Legislacyjnym Biura Prawnego – 175573”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia 1,55
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.