Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w komórkach kontroli podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
  15-111 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli skarbowej, w szczególności badanie dokumentacji podatkowej i księgowej
 • dokumentowanie powyższych czynności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa często w terenie, łącząca się z niedogodnościami związanymi z dojazdami do kontrolowanego, wykonywana w oparciu o dokumenty przy pomocy sprzętu komputerowego,
  – obciążenie stresem i zagrożeniami związanymi z prowadzeniem kontroli,
  – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w budynku urzędu oraz siedzibach podmiotów kontrolowanych
  – narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe
  – budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – praca w terenie ze zróżnicowanymi warunkami pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o kontroli skarbowej
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i procesowego
  • znajomość ustawy o rachunkowości
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • komunikatywność
  • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
  15-111 Białystok

Inne informacje:

  Prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta pracy.
  Procedura naboru obejmuje weryfikację formalną ofert, test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych: oświadczeń, listu motywacyjnego oraz życiorysu.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – testu wiedzy.
  Lista kandydatów zakwalifikowanych do testu oraz informacja o terminie testu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
  Kandydat przechodzi do etapu rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją rekrutacyjną w przypadku uzyskania z testu minimum 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
  Dyrektor Urzędu zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.
  Pomocnicze wzory oświadczeń można znaleźć w BIP Urzędu w zakładce Organizacja/Praca.
  Oferty kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 878 5310.