Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw kontroli skarbowej i audytu
 • w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Innych Źródeł Zagranicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  30-016 Kraków, ul. Wł.Łokietka 20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie i analizowanie pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej dokumentacji kontrolnej/audytowej,
 • uczestniczenie pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej w czynnościach audytowych obejmujących sprawdzanie: skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli, prawidłowości rachunków, prawidłowości i zgodności z prawem wydatków oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy,
 • współuczestniczenie pod nadzorem inspektora kontroli skarbowej w przygotowywaniu projektów decyzji, wyników kontroli, postanowień, not sygnalizacyjnych i innych dokumentów kończących czynności kontrolne/audytowe do wydania których właściwy jest organ kontroli skarbowej,
 • prowadzenie na bieżąco akt kontroli/audytu,
 • uczestniczenie w ujawnianiu i zabezpieczaniu dowodów związanych z popełnieniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca polega na prowadzeniu czynności kontrolnych/audytowych, wykonywana w siedzibie urzędu oraz w terenie ( siedziby podmiotów kontrolowanych, na zewnątrz budynków) wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie – kontakty z podatnikami, prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego,
  Praca w biurze – budynek 4-piętrowy, posiada windę, brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
  Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego i innych urządzeń biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych w zakresie systemu wdrażania funduszy europejskich, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy ordynacja podatkowa oraz z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, przepisów podatkowych.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości potwierdzone certyfikatem, standardów i technik audytu, zamówień publicznych,
 • znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, francuski – na poziomie B2
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  05-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie
  ul. Wł. Łokietka 20
  31-016 Kraków

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia nieprawidłowe lub nie podpisane przez kandydatkę/kandydata nie będą uwzględniane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Rekrutacja będzie się składała z następujących etapów: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów postępowania będą zawiadamiane o terminie i miejscu oraz dalszej części postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 29 92 209.
  Pomocnicze wzory oświadczeń oraz przebieg naboru można znaleźć na stronie www.krakow.kskarbowa.gov.pl w zakładce praca.