Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w komórkach organizacyjnych prowadzących kontrole

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  ul. Małopolska 44
  70-515 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • Koszalin
  ul. Zwycięstwa 140
  75-613 Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestnictwo w kontroli dokumentów i ewidencji oraz gromadzeniu i analizie dowodów w toku prowadzonych postępowań kontrolnych celem prawidłowego zebrania materiału dowodowego, ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującym stanem prawnym;
 • współudział w opracowywaniu protokołów i pism sporządzanych w toku prowadzonych czynności kontrolnych celem udokumentowania wykonanych czynności oraz zachowania wymaganych prawem procedur;
 • współdziałanie w opracowywaniu projektów dokumentów kończących postępowanie kontrolne (wyników kontroli i decyzji) oraz projektów innych dokumentów (not sygnalizacyjnych, zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, sprawozdań z kontroli koordynowanych) celem przedłożenia do aprobaty przełożonemu;
 • realizowanie przydzielonych do wykonania zadań z zachowaniem wymaganych prawem procedur w celu ich prawidłowego i terminowego wykonania;
 • podejmowanie działań w przedmiocie ujawniania przestępstw lub wykroczeń skarbowych i uczestniczenie w prowadzonych przez inspektora kontroli skarbowej postępowaniach mandatowych celem ochrony interesu Skarbu Państwa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, często w terenie, łącząca się z niedogodnościami związanymi
  z dojazdami do kontrolowanego, wykonywana w oparciu o dokumenty przy pomocy sprzętu komputerowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie, jak i poza nim,
  – narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe,
  – budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – praca w terenie ze zróżnicowanymi warunkami pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
  • umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości potwierdzone zaświadczeniem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie według wzoru zamieszczonego w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.uksszczecin.bip-e.pl lub www.szczecin.kskarbowa.gov.pl,
 • oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem znajdującym się w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.uksszczecin.bip-e.pl lub www.szczecin.kskarbowa.gov.pl.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu rachunkowości.

Termin składania dokumentów:

  02-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  w Szczecinie
  Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie
  ul. Zwycięstwa 140
  75-613 Koszalin
  z dopiskiem: „Oferta pracy – referendarz ”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.000,00 do 2.350,00 brutto.
  List motywacyjny, kwestionariusz osobowy i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu wymagają podpisu kandydatki/kandydata oraz opatrzenia datą. W przypadku niespełnienia tego wymogu oferty nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
  Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Osoby spełniające wymagania zostaną poinformowane o terminie postępowania kwalifikacyjnego e-mailowo lub telefonicznie; w tym celu zaleca się podanie adresu e-mail i numeru telefonu.
  Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap obejmuje część pisemną – test i zadanie, II etap – rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które uzyskają pozytywny wynik z etapu I, tj. uzyskają próg 60% punktów możliwych do uzyskania z pisemnego sprawdzianu wiedzy.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do postępowania i zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru lub zatrudnienia.
  Informacje o procesie naboru dostępne są w zakładce „Praca” na stronie BIP UKS www.uksszczecin.bip-e.pl lub www.szczecin.kskarbowa.gov.pl.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.