Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale kontroli podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
  ul. Cybernetyki 19 B
  02-677 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w zakresie zleconym przez inspektora kontroli skarbowej w czynnościach kontrolnych,
 • gromadzenie niezbędnych informacji w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego,
 • uczestniczenie w sporządzaniu dokumentacji kontrolnej w celu umożliwienia organowi kontroli skarbowej wydania rozstrzygnięcia,
 • kompletowanie akt kontroli w celu zapewnienia prawidłowego dokumentowania przebiegu kontroli,
 • współpraca z innymi organami i instytucjami w celu skutecznej realizacji zadań kontroli skarbowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą Urzędu (w terenie); kontakty zewnętrzne: z podmiotami kontrolowanymi, z pracownikami organów podatkowych, urzędów kontroli skarbowej oraz innych instytucji; z funkcjonariuszami innych organów i instytucji. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej czterech godzin dziennie. Praca wykonywana jest pod presją czasu i stresu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem/laptopem, windy, podjazdy, drzwi i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w terenie związana z koniecznością przemieszczania się.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne, wyższe prawnicze, ekonomiczne lub inne przydatne w kontroli skarbowej,
 • doświadczenie zawodowe: do 6 m-cy doświadczenia w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
  ul. Cybernetyki 19 B
  02-677 Warszawa
  z dopiskiem: ogłoszenie numer 176188

Inne informacje:

  UWAGA!
  1. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Cybernetyki 19B – 4 stanowiska pracy i ul. Brechta 3 – 1 stanowisko pracy.
  2. Prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta kandydatki/kandydata (ogłoszenie nr 176188).
  3. Prosimy o składanie wyłącznie dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.
  4. Dokumenty można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu (pn. – pt., w godz. 8-14) lub przesyłać pocztą.
  5. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, o zakwalifikowaniu decyduje data nadania oferty, tj. data stempla pocztowego.
  6. Oferty złożone lub uzupełnione po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Za kompletne uważa się takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisany: życiorys (CV), list motywacyjny i wszystkie oświadczenia.
  7. Wzory oświadczeń wymaganych od kandydatek i kandydatów biorących udział w naborach dostępne są na stronie: http://www.warszawa.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace.
  8. Urząd zawiadamia kandydatów spełniających wymogi formalne tj. zakwalifikowanych do II etapu naboru (test z wiedzy) wyłącznie poprzez umieszczenie na stronie http://www.warszawa.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace, list z nazwiskami kandydatek i kandydatów ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia testu oraz innych informacji o przebiegu procesu naboru.
  9. Urząd nie powiadamia telefonicznie kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji.
  10. Oferty odrzucone można odebrać w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  11. Na oferowanym stanowisku pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2548 zł brutto.
  12. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  13. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 0 22 207 95 48.