Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Prawno-Administracyjnym w Komisji Ochrony Praw Pasażerów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji o niskim stopniu skomplikowania w celu ochrony praw indywidualnych pasażerów w transporcie lotniczym,
 • udzielanie informacji zainteresowanym na temat przepisów prawa dotyczących ochrony praw pasażerów w transporcie lotniczym celem podniesienia wiedzy pasażerów co do możliwości dochodzenia swych praw – pisemnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną,
 • sporządzanie statystyk dotyczących spraw rozpatrywanych w komórce w celu zapewnienia aktualnych i rzetelnych informacji związanych z ochroną praw pasażerów,
 • współpraca z organami administracji publicznej, krajowymi i międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego celem wspólnej realizacji spraw, wzajemnej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
 • udział w przygotowywaniu i przetwarzaniu informacji publicznej podlegającej udostępnieniu w celu zapewnienia Prezesowi ULC rzetelnego wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów wspólnotowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – kontakt z klientami zewnętrznymi.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Inne
  Budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów z zakresu ochrony praw pasażerów w lotnictwie cywilnym,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość środowiska Microsoft Office,
  • kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość innego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym,
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w środowisku przewozów lotniczych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego języka obcego UE na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy KOPP-2/4-50/2015”

Inne informacje:

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje kandydatek/kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 73 75, formalne 22 520 72 79.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.