Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw pomocy publicznej
 • w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemem monitorowania pomocy publicznej (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) SHRIMP oraz realizowanie jego prawidłowego wdrożenia w nowych podmiotach udzielających pomocy w celu zapewnienia bieżącego, sprawnego funkcjonowania systemu;
 • działania na rzecz rozwoju systemu monitorowania pomocy publicznej (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) SHRIMP w szczególności w związku z jego funkcją centralnego rejestru pomocy de minimis w celu zwiększenia precyzji wydajności systemu;
 • udzielanie wsparcia użytkownikom systemu monitorowania pomocy publicznej (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) SHRIMP w zakresie obsługi systemu w celu zapewnienia bieżącego, sprawnego funkcjonowania systemu oraz jego prawidłowego wdrożenia w nowych podmiotach;
 • nadzorowanie wywiązywania się z realizacji obowiązków sprawozdawczych w celu zapewnienia kompletności i poprawności gromadzonych danych o pomocy publicznej w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych;
 • działania na rzecz zwiększenia przejrzystości pomocy publicznej (w tym udzielonej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych) poprzez zapewnienie pełnego i łatwego dostępu di informacji publicznej;
 • uczestnictwo w wyborze zewnętrznych firm informatycznych realizujących zadania zlecone, przygotowywanie zlecenia tych zadań oraz dokonywanie sprawdzenia poprawności ich wykonania;
 • zapewnienie aktualności strony internetowej UOKiK w zakresie sprawozdawczości o pomocy publicznej (w tym pomocy udzielonej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych) w celu zapewnienia przejrzystości pomocy oraz dostępu do informacji publicznej;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości programu Excel, znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  • umiejętność analitycznego myślenia (umiejętność tworzenia i obsługi baz danych oraz pracy z dużą ilością danych);
  • skuteczna komunikacja;
  • umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie: statystyki/informatyki/ekonomii/administracji;
 • studia podyplomowe w zakresie: integracji europejskiej/funduszy strukturalnych/statystyki publicznej/obsługi baz danych;
 • znajomość języka angielskiego lub innego UE (poziom B2);
 • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: legislacji, statystyki publicznej, integracji europejskiej, funduszy strukturalnych, prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej, programów Access oraz Discoverer.
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w tworzeniu i obsłudze baz danych oraz w pracy z dużą ilością danych lub w pracy w zakresie pomocy publicznej lub pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania);
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od Centrum Konferencyjnego UOKiK) z dopiskiem „DDO-REF” (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztoweg

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – sprawdzian wiedzy,
  – próbka pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.