Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ochrony konkurencji i konsumentów
 • w Delegaturze UOKiK w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Zielona 8
  61-851 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym.
 • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów w celu wskazania właściwej drogi prawnej dochodzenia roszczeń.
 • Prowadzenie badań i analiz rynków towarów i usług mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.
 • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk.
 • Przeprowadzanie kwerend orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • czas pracy 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie,
  – kontakty zewnętrzne z konsumentami, przedsiębiorcami, organami administracji publicznej
  -kontakty zewnętrzne ze stronami postępowania, w ramach toczących się postępowań sądowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek częściowo jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku oraz winda). Niedostosowane są toalety, a w pomieszczeniu Delegatury znajdują się progi. Pokój mieści się na II piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych oraz reprezentowania Urzędu na zewnątrz.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego w tym prawa konkurencji, prawa administracyjnego i sądowego, metod analiz finansowych i rynkowych;
  • umiejętność posługiwania się programem Excel (lub podobnym) na poziomie zaawansowanym;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2);

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne;
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa lub analiz ekonomicznych;
 • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celu;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o znajomości języka obcego, na poziomie wymaganym o ogłoszeniu;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko);

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  lub składać w Kancelarii UOKiK pok. 116, z dopiskiem „RPZ-REF-0,5″

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – sprawdzian wiedzy/próbka pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44 lub 556 01 65