Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ochrony konkurencji i konsumentów
 • W Delegaturze UOKiK w Gdańsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Delegatura UOKiK w Gdańsku
  ul. Podwale Przedmiejskie 30,
  80-824 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań i analiz rynków oraz dokonywanie oceny zachowań rynkowych przedsiębiorców na nich działąjacych pod względem przestrzegania przez nich reguł chroniących konkurencję i prawa konsumentów;
 • przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenie zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów oraz projektów opinii i odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków wnoszonych przez konsumentów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz naruszających zbiorowe interesy konsumentów ,a także przygotowywanie projektów: wezwań, wystąpień i postanowień podejmowanych w trakcie tych postępowań i rozstrzygnięć je kończących;
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców na warunkach określonych ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisami wydanymi na jej podstawie, z zachowaniem zasad i procedur obowiązujących w Urzędzie;
 • podejmowanie czynności wynikających z przepisów ustawy – Kodeks cywilny w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, oraz innych przepisów chroniących prawa konsumentów;
 • przygotowywanie projektów komunikatów i treści informacji dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów, podawanych do publicznej wiadomości;
 • przygotowywanie projektów Szczegółowego uzasadnienia zarzutów w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy;
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień obejmujących zakres działania Delegatury UOKiK w Gdańsku oraz bieżąca aktualizacja baz danych funkcjonujących w UOKiK;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Delegatura UOKiK w Gdańsku mieści się przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość j.angielskiego na poziomie B2;
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego w tym konkurencji; postępowania administracyjnego; metod i analiz finansowych i rynkowych;
  • znajomość obsługi programu Excel (lub podobny);
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;

wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka UE na poziomie B2
 • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy związanej ze stosowaniem prawa lub prowadzeniem analiz ekonomicznych i finansowych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko)

Termin składania dokumentów:

  15-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl.Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK, z dopiskiem „RGD-REF”
  (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Inne informacje:


  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w UOKiK, które są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 01 65 lub 22 556 02 44.