Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw publicznoprawnej ochrony konsumentów
 • w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 5

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone, m.in. przygotowuje projekty decyzji i pism procesowych w ramach sądowego postępowania odwoławczego;
 • przygotowuje projekty wystąpień do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konsumentów;
 • przygotowuje projekty istotnych poglądów w sprawach z zakresu ochrony konsumentów;
 • bierze udział w kontrolach u przedsiębiorców, podejmując m.in czynności zmierzające do zakupu towaru;
 • śledzi, gromadzi i analizuje aktualne orzecznictwo krajowe i UE z zakresu prawa konsumenckiego w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć;
 • sporządza opinie prawne;
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumenckie oraz niedozwolonych postanowień umownych;
 • współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej (m.in w ramach procedur określonych rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie;
  2. krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, udział w spotkaniach międzyresortowych i grupach roboczych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego oraz prawa gospodarczego, cywilnego oraz procedury cywilnej i administracyjnej;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2);

wymagania dodatkowe

 • posiadanie kompetencji: kreatywność;
 • posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
 • posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK, z dopiskiem „DDK-REF-O (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – sprawdzian wiedzy/próbka pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44