Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ochrony konkurencji
 • w Departamencie Ochrony Konkurencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inicjowanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz antymonopolowych z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projektów apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projektów innych pism procesowych w procesie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK;
 • uczestnictwo w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez inne resorty pod kątem ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym przygotowywanie projektów pism w tym zakresie, w celu zapewnienia kompatybilności systemu prawnego w Polsce w zakresie ochrony konkurencji;
 • udzielanie odpowiedzi przedsiębiorcom i konsumentom, w tym odpowiedzi telefonicznych, dotyczących ochrony konkurencji, w celu wyjaśnienia obowiązujących przepisów;
 • reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej;
  2. reprezentowanie Prezesa Urzędu na zewnątrz;
  3. kontakty ze stronami postępowania;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2);
  • znajomość prawa antymonopolowego;
  • znajomość kpa i kpc;
  • znajomość orzecznictwa antymonopolowego;
  • znajomość podstaw ekonomii;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych;
 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeszukań;
 • znajomość innego języka UE (poziom B2);
 • posiadanie kompetencji: kreatywność;
 • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o znajomości języka obcego, na poziomie wymaganym o ogłoszeniu;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK, z dopiskiem „DOK-REF-2″ (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane etapy naboru:
  – sprawdzian wiedzy/próbka pracy
  – rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44