Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw badań laboratoryjnych
 • w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn
 • Laboratorium Kontrolno – Analityczne w Olsztynie
  Symbol i nr akredytacji: LOL, AB 433
  ul. Poprzeczna 19
  10-282 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, dokumentowanie ich w celu określenia jakości produktów;
 • sprawdzanie urządzeń laboratoryjnych w celu prawidłowego wykonywania badań;
 • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań w celu udokumentowania badań;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w laboratorium po 8h przez 5 dni w tygodniu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Laboratorium UOKiK mieści się przy ul. Poprzeczna 19, piętro I, budynek nie dostosowany do osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunkowe: chemia, towaroznawstwo, technologia żywności
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania: z zakresu prowadzonych badań produktów spożywczych;
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania: z zakresu normalizacji;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;

wymagania dodatkowe

 • znajomość j.angielskiego na poziomie B2;
 • posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl.Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK, z dopiskiem „LOL-REF-Z”
  (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Inne informacje:

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w UOKiK, które są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 01 65 lub 22 556 02 44.