Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ochrony konkurencji
 • w Departamencie Ochrony Konkurencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjuje i prowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską) i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania, odpowiedzi na zażalenia, odpowiedzi na apelacje i odpowiedzi na skargi kasacyjne, a także projekty apelacji i skarg kasacyjnych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz projekty innych pism procesowych w postępowaniach wywołanych zaskarżeniem rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w celu ich obrony przed sądami różnych instancji;
 • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług;
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami Unii Europejskiej i organami krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentuje Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych, np. European Competition Network, International Competition Network, OECD;
 • Opiniuje akty inicjujące lub kończące postępowania antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję, w tym w zakresie wykorzystywanych narzędzi interwencji i polityki karania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo lub ekonomia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii;
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2);

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych;
 • posiadanie kompetencji: kreatywność;
 • posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • znajomość innego języka wspólnoty (poziom B2).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl.Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK(wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem „DOK-REF-1″ w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
   sprawdzian wiedzy,
   próbka pracy,
   rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 165