Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ochrony konkurencji i Konsumentów
 • w Delegaturze UOKiK w Katowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Delegatura UOKiK w Katowicach
  ul. Kościuszki 43
  40-048 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • powadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i przygotowanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym;
 • przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów w celu wskazania właściwej drogi prawnej dochodzenia roszczeń;
 • prowadzenie badań i analiz rynków towarów i usług mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu;
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk;
 • przeprowadzanie kwerend orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej;
 • aktualizacja bazy danych funkcjonującej w UOKiK w celu zapewnienia dostępu do informacji
 • podejmowanie działań związanych z egzekucją kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w celu doprowadzenia do zapłaty nałożonej kary pieniężnej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 • sporządzanie sprawozdań i zestawień obejmujących zakres działania Delegatury UOKiK w Katowicach;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -czas pracy 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Delegatura UOKiK w Katowicach mieści się przy ul. Kościuszki 43.
  Pokój przeznaczony do pracy mieści się na 3 piętrze.
  Budynek posiada windę, ale nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
  • znajomość procedury cywilnej i administracyjnej;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia;

wymagania dodatkowe

 • znajomość j.angielskiego na poziomie B2;
 • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
 • posiadanie kompetencji: kreatywność
 • znajomość podstaw ekonomii;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl.Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa


  lub składać w Kancelarii UOKiK, z dopiskiem „RKT-REF”
  (w przypadku przesłania dokumentów p

Inne informacje:

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w UOKiK, które są dostępne na stronie www.uokik.gov.pl.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 556 01 65 lub 22 556 02 44.