Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz statystyk
 • do spraw koordynacji, analiz i opracowań statystycznych, udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych
 • Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca przy opracowywaniu nieanalitycznych wydawnictw statystycznych i opracowań sygnalnych oraz materiałów promocyjnych,
 • merytoryczne opracowywanie nieanalitycznych dziedzinowych wydawnictw statystycznych i opracowań sygnalnych,
 • współpraca z organami admin. publ., ich stowarzyszeniami oraz jednostkami doradczymi i eksperckimi,
 • przygotowanie materiałów publikacyjnych, w tym promocyjnych w języku angielskim,
 • dokonywanie redakcji opracowań statystycznych,
 • upowszechnianie wyników analiz i badań prowadzonych przez statystykę publiczną, m.in. na konferencjach i seminariach,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego innym pracownikom Urzędu w ramach przypisanej dziedziny, w tym dotyczących regionalnych zestawień danych, analiz statystycznych, wydawnictw, opracowań sygnalnych i innych materiałów informacyjnych,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  -pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
  -w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w opracowywaniu wyników badań statystycznych oraz tworzeniu opracowań statystycznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
  • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
  • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
  • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań oraz aplikacji wspomagających realizację zadań teleankietera,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną, w szczególności dotyczących obszarów: Geografia, Stan i ochrona środowiska, Mieszkania i infrastruktura komunalna, Przemysł, Budownictwo, Rynek materiałowy i paliwowo energetyczny,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • bardzo dobra znajomość MS PowerPoint,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SPSS, ArcGIS oraz tworzenie opracowań statystycznych np. Corel Draw,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w opracowywaniu wyników badań statystycznych w obszarach: Geografia, Stan i ochrona środowiska, mieszkania, infrastruktura komunalna, przemysł, budownictwo, rynek materiałowy i paliwowo energetyczny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentów potwierdzjących doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie, należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „Oferta Nr 3/2016”

  lub złożyć w siedzibie Urzędu

Inne informacje:

  -PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
  -list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty- pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
  -nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365,
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  -powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
  -oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
  -ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach.