Urząd Statystyczny we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych
 • w Wydziale Realizacji Badań

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  ul. Oławska 31
  50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zbieranie, gromadzenie i opracowanie danych z badań.
 • Kontaktowanie się z jednostkami sprawozdawczymi w celu wyjaśnienia błędow, poprawy kompletności i jakości zgromadzonych danych.
 • Wstępna analiza i kontrola danych.
 • Bieżąca analiza i weryfikacja zakresu podmiotowego badań pod kątem aktualizacji danych w rejestrze REGON i w BJS.
 • Pomoc merytoryczna pracownikom zespołu realizującego zakres zadań zgodnie z przyjętą organizacją pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa komputera powyżej 4 godzin,
  – praca administracyjno-biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – wejście do budynku bez barier architektonicznych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze badań ststystycznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • odporność na stres,
  • wysoki poziom kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  12-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
  Wydział Kadr i Szkolenia
  50-950 Wrocław
  ul. Oławska 31, pok. nr 501.


  Z dopiskiem – Oferta nr 1/6/2015


Inne informacje:

  Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ok. 1900 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefoniczne lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
  Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu, w biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 37 16 416.