Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi kancelarii oddziału celnego
 • w Oddziale Celnym Drogowym w Terespolu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Terespol
 • Drogowe przejście graniczne w Terespolu
  21-550 Terespol

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii oddziału celnego w celu zapewnienia płynności pracy komórki
 • archiwizacja dokumentacji w celu zapewnienia jej zgodności z instrukcją kancelaryjną i zasadami związanymi z przekazaniem akt do archiwum
 • przygotowywanie danych w zakresie właściwości komórki w celu realizacji zadań związanych ze sprawozdawczością
 • prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w komórce w celu zapewnienia nadzoru nad powierzonym mieniem
 • prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników komórki w celu prawidłowego monitorowania sytuacji kadrowej w komórce

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w siedzibach oddziałów, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, z możliwością wystąpienia sporadycznej konieczności pracy w godzinach nadliczbowych,
  -praca administracyjno-biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  -praca w pozycji siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Oddział mieści się w budynku, który posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych . Brakuje w nim windy oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera (programy Excel, Word, poczta elektroniczna)
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • znajomość przepisów: Kodeks pracy, ustawa o Służbie Celnej, ustawa o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • praca w administracji na podobnym stanowisku min. 6 miesięcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie dotyczące posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Inne informacje:

  1. Do składania aplikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  2. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.bialapodlaska.scelna.gov.pl w zakładce ogłoszenia/praca
  3. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bialapodlaska.scelna.gov.pl w zakładce ogłoszenia/praca
  4. Kandydaci informowani będą o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru poprzez stronę internetową oraz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
  5. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  – wpłynęły po terminie (decyduje daty stempla pocztowego);
  – list motywacyjny nie będzie zawierał numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia);
  – nie będą zawierały własnoręcznie podpisanego oświadczenia, życiorysu (CV), listu motywacyjnego;
  – wskazują, że kandydat nie spełnia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
  6. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej (ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania).
  7. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  8. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  10. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,286.
  11. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.