Izba Celna w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw realizacji zwrotów należności celnych i podatkowych
 • w Wydziale Rozliczeń Ceł i Podatków od Towarów Importowanych oraz Innych Dochodów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Izba Celna w Krakowie,
  Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ
 • al. Tysiąclecia 33

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zwrotu należności pobieranych przez organy celne i podatkowe oraz dokonywanie zwrotu kwot nadpłaconych lub nienależnie pobranych
 • Obsługa i sprawozdawczość w zakresie Tradycyjnych Środków Własnych.
 • Sporządzanie pozostałych sprawozdań, meldunków i informacji wynikających z przepisów lub określonych przez Ministerstwo Finansów w celu przekazania do organów prawidłowych danych statystycznych
 • Korekta rozliczeń należności celnych, podatków i innych dochodów budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze w systemie 8-godzinnym od poniedziałku do piątku, wymagana komunikatywność – konieczność obsługi użytkowników wewnętrznych i kontrahentów zewnętrznych z użyciem mediów elektronicznych, praca pod presją czasu i czynników stresujących.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w budynku biurowym w Nowym Targu, przy al. Tysiąclecia 33, na 3 piętrze (w budynku znajduje się winda), budynek bez ułatwień architektonicznych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień księgowych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy Prawo Celne
  • posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pracy w środowisku Windows (Excel, Word),
 • dokładność, staranność, komunikatywność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, organizacja pracy własnej, praca w zespole,
 • roczne doświadczenie zawodowe w pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać na dziennik podawczy Izby Celnej w Krakowie lub przesyłać pocztą na adres:
  Izba Celna
  al. Krasińskiego 11b
  31-111 Kraków
  Liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu na dziennik podawczy IC Kraków.

Inne informacje:

  – W liście motywacyjnym należy dopisać numer ogłoszenia: 12/2016 oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. adres poczty elektronicznej/ numer telefonu).
  – Podania niespełniające wymogów formalnych, tj: złożone po terminie oraz niekompletne w zakresie wymagań niezbędnych i/lub nieopatrzone własnoręcznym podpisem nie będą rozpatrywane.
  – Złożone dokumenty nie będą odsyłane, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
  – Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto 3048,74
  – Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr i Szkolenia – tel. (12) 629-01-12.
  – Oferta dostępna jest m.in. na stronach internetowych: www.krakow.scelna.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie IC w Krakowie, al. Krasińskiego 11b.
  – Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.