Izba Celna w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Komunikacji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Olsztynie, ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii izby.
 • Rejestracja elektroniczna korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w systemie Kancelaria, ESZD.
 • Rozdysponowanie korespondencji, i inne czynności związane z jej obiegiem.
 • Przygotowanie korespondencji do wysyłki.
 • Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
 • Archiwizacja poczty elektronicznej.
 • Archiwizacja dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy. taki jak: komputer, fax, telefon, skaner, kserokopiarka, niszczarka. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych i windę. Toalety na każdym piętrze. Pokój znajduje się na półpiętrze, szerokość drzwi do pokoju biurowego 80 cm.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ogólnych zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • uczciwość i rzetelność,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność współdziałania,
  • profesjonalna umiejętność obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

wymagania dodatkowe

 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość struktur i zadań pozostających we właściwości Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  ul. DWORCOWA 1
  10-413 OLSZTYN

Inne informacje:

  – przyjmowane są tylko dokumenty i oświadczenia potwierdzone własnoręcznym podpisem;
  – oferty nie spełniające wymogów formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
  – oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem rekrutacja – Wydział Prawno-Organizacyjny i Komunikacji Społecznej.
  – w przypadku dokumentów złożonych osobiście w kancelarii ogólnej izby – decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii;
  – w przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową – decyduje data stempla nadania;
  – informacje dla kandydatów o kolejnych etapach postępowania selekcyjnego oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzania zamieszczane będą na stronie internetowej Izby www.olsztyn.scelna.gov.pl