Izba Celna w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw transportu
 • Wydziale Logistyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Olsztynie, ul. Dworcowa 1
  10-900 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie flotą pojazdów.
 • Nadzorowanie eksploatacji oraz realizacja umów serwisowych i remontowych.
 • Rozliczanie dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie wydatkowania środków budżetowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku izby i podległych urzędów celnych
 • Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • Monitorowanie realizacji umów
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem izby i podległych urzędów celnych
 • Prowadzenie ewidencji w systemie MACHINA

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Sporadyczne wyjazdy służbowe w charakterze kierowcy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno – biurowa. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy. taki jak: komputer, fax, telefon, skaner, kserokopiarka, niszczarka. Budynek posiada podjazd dla niepełnosprawnych i windę. Toalety na każdym piętrze. Pokój znajduje się na półpiętrze, szerokość drzwi do pokoju biurowego 80 cm.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów o transporcie drogowym i wiedza techniczna z zakresu motoryzacji
  • pozytywny wynik badań lekarskich uprawniających do prowadzenia pojazdów służbowych (badania lekarskie stanowią etap rekrutacji)
  • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel),
  • odpowiedzialność, skuteczność i rzetelność w działaniu
  • dokładność, terminowość i umiejętność analitycznego myślenia
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia spraw związanych z flotą samochodową,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • zatrudnienie w charakterze kierowcy
 • doświadczenie w zarządzaniu flotą pojazdów, obsługi najmu długoterminowego w serwisie samochodowym, sprzedaży części samochodowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Olsztynie
  ul. DWORCOWA 1
  10-413 OLSZTYN

Inne informacje:

  – przyjmowane są tylko dokumenty i oświadczenia potwierdzone własnoręcznym podpisem;
  – oferty nie spełniające wymogów formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
  – oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem rekrutacja – Wydział Logistyki;
  – w przypadku dokumentów złożonych osobiście w kancelarii ogólnej izby – decyduje data wpływu dokumentów do kancelarii;
  – w przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową – decyduje data stempla nadania;
  – informacje dla kandydatów o kolejnych etapach postępowania selekcyjnego oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzania zamieszczane będą na stronie internetowej Izby www.olsztyn.scelna.gov.pl