Izba Celna w Przemyślu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjno-biurowych
 • w Urzędzie Celnym w Rzeszowie – Oddział Celny w Mielcu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Przemyślu
  ul. Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mielec
 • Oddział Celny w Mielcu
  ul. Wojska Polskiego 2a
  39-300 Mielec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelarii oddziału celnego,
 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowych oraz ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego w zakresie przyjmowania deklaracji podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • wydawanie dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych przez oddział celny,
 • przyjmowanie, rejestracja i obsługa wniosków osób i podmiotów gospodarczych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału celnego oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej, sprzętowej i inwentaryzacyjnej w oddziale celnym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych będących na stanie oddziału celnego, ewidencjonowanie i wydawanie tuszu specjalnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie oddziału celnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce pracy w budynku oddziału celnego niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, narzędzia pracy to komputer, drukarka, fax, skaner, telefon, niszczarka.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (programy Excel, Word, poczta elektroniczna)
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • komunikatywność,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Służbie Celnej

wymagania dodatkowe

 • sumienność i dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Izby www.przemysl.scelna.gov.pl – ogłoszenia-praca–zasady przeprowadzania naboru do służby cywilnej,)
 • kopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie kandydata/kandydatki o braku powyższego wraz z uzasadnieniem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Przemyślu
  ul.Sielecka 9
  37-700 Przemyśl

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
  związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  1. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  2. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.przemysl.scelna.gov.pl w zakładce -ogłoszenia – praca -ogłoszenia o pracę.
  3. Informacje o terminie, miejscu i trybie przeprowadzenia rekrutacji zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Celnej w Przemyślu www.przemysl.scelna.gov.pl – ogłoszenia – praca- ogłoszenia o pracę oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.
  4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.00-15.00 (ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl) lub przesłać drogą pocztową
  (decyduje data stempla nadania).
  5. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  – wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego),
  – nie zawierają numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia),
  – nie zawierają własnoręcznie podpisanych oświadczeń, życiorysu (CV), listu
  motywacyjnego oraz kwestionariusza,
  – są niekompletne.
  6. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  7. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia
  naboru.
  8. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2299 złotych brutto.
  9. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie
  internetowej www.przemysl.scelna.gov.pl – ogłoszenia – praca- ogłoszenia o pracę