Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw likwidacji rzeczy i praw majątkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz do spraw ewidencji tytułów wykonawczych i sprawozdawczości
 • w Wielosobowym Stanowisku Egzekucji Administracyjnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław
 • Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją rzeczy, praw majątkowych i przechodzących na własność Skarbu Państwa lub stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych w celu prowadzenia postępowania likwidacyjnego
 • wstępna weryfikacja tytułów egzekucyjnych wpływających do urzędu pod względem poprawności danych osobowych, podstaw prawnych itp. w celu prowadzenia egzekucji zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu egzekucyjnego
 • wprowadzanie tytułów wykonawczych do systemu Egapoltax oraz przygotowywanie wprowadzonych tytułów egzekucyjnych do nadania klauzuli wykonalności w celu wszczęcia egzekucji
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu likwidacji rzeczy, praw majątkowych przechodzących na własność Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych oraz sprawozdań z zakresu egzekucji należności budżetowych i wstępne opracowywanie analiz opisowych w celu realizacji zadań urzędu z zakresu statystyki
 • dokonywanie obsługi biurowej spraw związanych ze sprzedażą ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym lub wykonaniu majątkowej represji karnej w celu zapewnienia formalnej poprawności prowadzonych postępowań
 • przygotowywanie do archiwizacji tytułów wykonawczych, z których egzekucja została zakończona w celu przekazania tych dokumentów do archiwum głównego Urzędu w celu ich archiwizowania
 • prowadzenie składnicy zajętych ruchomości (przyjmowanie ruchomości zwiezionych w postępowaniu egzekucyjnym oraz w wykonaniu majątkowej represji karnej, prowadzenie ksiąg magazynowych i dowodów przychodowo-rozchodowych ruchomości przyjętych do składnicy i wydanych ze składnicy) w celu przygotowania czynności licytacyjnych
 • przygotowywanie projektów postanowień o odmowie przystąpienia do egzekucji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca stałej aktualizacji wiedzy ze względu na zmieniające się warunki prawne wynikające z częstych nowelizacji przepisów,
  – bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami lub klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności organizacyjnych,
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
  al. Niepodległości 5
  88-100 Inowrocław
  z dopiskiem „oferta pracy EA II – zastępstwo”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 587 61 63 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl