Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul.Dr E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Pierwszy Urząd Skarbowy
  ul.Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie i wprowadzanie danych ze zgłoszeń aktualizacyjnych/identyfikacyjnych oraz wniosków CEIDG do systemu informatycznego w celu aktualizacji bazy danych,
 • wzywanie podatników w celu złożenia wyjaśnień w sprawie stwierdzonych niezgodności,
 • wysyłanie informacji o nowo zarejestrowanych podmiotach do poprzednio właściwych naczelników urzędów skarbowych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania nadsyłane z innych organów podatkowych w celu prawidłowej rejestracji podmiotów i utrzymania aktualnej bazy danych,
 • weryfikowanie danych w rejestrach lokalnych w celu zapewnienia prawidłowości bazy danych,
 • pełnienie dyżurów w punktach obsługi interesantów w celu udzielania informacji i przyjmowania dokumentów rejestracyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  stanowisko usytuowane na VI piętrze budynku,
  budynek nie w pełni przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych, stosunkowo niewielkie windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy z uwagi na dużą ilość spraw.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • znajomość programów informatycznych stosowanych w skarbowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  15-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
  ul.Fordońska 77
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy OBIII-2”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 56 17 802 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl