Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Referacie Przetwarzania Danych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Toruń
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
  ul. Szosa Chełmińska 34/36

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie do systemu POLTAX danych z deklaracji i dokumentów podatkowych w celu zapewnienia kompletności i aktualności danych,
 • przeprowadzanie kontroli pod kątem formalnym i rachunkowym dokumentów i deklaracji podatkowych w celu zapewnienia poprawności informacji wprowadzonych do bazy danych,
 • obsługa deklaracji podatkowych ( paczkowanie, wyjaśnianie, zatwierdzanie) w celu poprawnego wprowadzania do systemu POLTAX,
 • weryfikacja dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • weryfikacja poprawności wprowadzonych dokumentów do systemu POLTAX przez stażystów i osoby zatrudniane na umowę zlecenie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego ( komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych ( podjazd dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne na parterze budynku, budynek wyposażony w windy).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • otwarty stosunek do innych pracowników oraz umiejętność przekazywania informacji,
  • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • dokładność.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi systemu POLTAX i SPED,
 • doświadczenie zawodowe: 3-miesięczne doświadczenie w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu
  ul. Szosa Chełmińska 34/36
  87-100 Toruń
  z dopiskiem ” Oferta pracy OB-3″

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl ( zakładka: Ogłoszenia – Nabór). Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1.873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 610 92 66 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl.