Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żnin
 • ul. K. Janickiego 18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych; dokonywanie weryfikacji zeznań i informacji podatkowych polegających na sprawdzeniu poprawności pod względem formalnym, rachunkowym,
 • bezpośrednia obsługa podatników – wyjaśnianie podstawowych zagadnień dotyczących sposobu rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rejestracja zeznań oraz sporządzanie i zatwierdzanie rejestrów przypisów i odpisów w systemie POLTAX w celu przekazania dokumentu do Referatu Rachunkowości Podatkowej; obsługa innych systemów i aplikacji informatycznych między innymi CZM, SP*ED, e-Orus,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających dotyczących zeznań rocznych w zakresie wykazywanych przez podatników ulg i odliczeń w celu sprawdzenia poprawności dokonanego odliczenia,
 • przygotowywanie informacji sprawozdawczych oraz statystycznych,
 • sporządzanie zawiadomień dotyczących naruszenia przez podatników norm prawa podatkowego w celu ich przekazania do komórki organizacyjnej do spraw karnych skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa
  – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu, praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – budynek piętrowy – brak windy,
  – wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa podatkowego,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność stosowania prawa podatkowego w praktyce,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego POLTAX,
 • doświadczenie: 1 rok w administracji skarbowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy oraz kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  22-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Dr E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „Oferta pracy US Żnin”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1 873,84 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,000.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 583 84 87 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl