Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw bieżącej weryfikacji dokumentów podatkowych w podatku PIT, PPE, VAT
 • w Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sopot
 • Urząd Skarbowy w Sopocie
  ul. 23 Marca 9/11
  81-808 Sopot

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza zeznań/deklaracji pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym w celu sprawdzenia prawidłowego i terminowego rozliczania podatku.
 • Weryfikacja zasadności składanych korekt deklaracji podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowego rozliczenia podatku.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w celu sprawdzenia prawidłowego i terminowego rozliczenia podatku.
 • Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów ustaw podatkowych, a w szczególności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w celu eliminowania lub ograniczenia takich naruszeń.
 • Przygotowywanie odpowiedzi dotyczących zakresu działania komórki na zapytania innych urzędów i instytucji zewnętrznych oraz obsługa dokumentów w systemach informatycznych w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych czy postępowań podatkowych.
 • Stałe pogłębianie znajomości przepisów oraz wytycznych w zakresie prawa podatkowego w celu realizacji zadań z zakresu czynności sprawdzających.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji, praca siedząca.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca siedząca przy komputerze, budynek jest dwukondygnacyjny, posiada windę, jest wyposażony w podjazd oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych na parterze, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw podatkowych,
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie: 3 miesiące w administracji podatkowej lub pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć własnoręczny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy (test),
  III – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 503.