Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw przetwarzania danych i czynności sprawdzających
 • w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Puck
 • Urząd Skarbowy w Pucku
  ul. Kmdr. E. Szystowskiego 18
  84-100 Puck

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych.
 • Przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej i badanie zasadność zwrotu.
 • Dokonywanie wymiany informacji podatkowych, w tym o podatkach bezpośrednich.
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i akt podatkowych niezbędnych do prawidłowego rozliczania podatników, sprawozdawczości statystycznej oraz współdziałania z Samodzielnym Referatem Rachunkowości i innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy na stanowisku pracownika oraz komórki organizacyjnej, w której wykonuje pracę.
 • Przygotowywanie wniosków o ukaranie w oparciu o przepisy Kodeksu karnego skarbowego, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa podatkowego.
 • Prowadzenie czynności sprawdzające, wobec składanych deklaracji podatkowych w rozumieniu art.3 pkt.5 Ordynacji podatkowej oraz poddawanie ich analizie i weryfikacji na podstawie danych i informacji posiadanych przez tut. Urząd.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym – powyżej 4 godzin dziennie,
  – obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek 2-piętrowy niedostosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy,
  – stanowisko pracy i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
  Proponowane wynagrodzenie 2.810,76 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór – wzory oświadczeń.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy,
  III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 30-02-367.