Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw archiwizacji dokumentów
 • w Sekretriacie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76,
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork
 • Urząd Skarbowy w Malborku
  ul. Kopernika 10,
  82-200 Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i archiwizowanie dokumentów wytworzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu.
 • Wydawanie przechowywanej dokumentacji upoważnionym osobom.
 • Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem w druki i formularze resortowe.
 • Prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w materiały biurowe, prowadzenie ewidencji ich wydawania.
 • Prowadzenie gospodarki symbolami państwowymi.
 • Prowadzenie Sekretariatu w celu prawidłowej obsługi administracyjnej Naczelnika i Zastępcy Naczelnika.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, siedząca – przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, niektóre czynności wymagające wysiłku fizycznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, oświetlenie w większości sztuczne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer, monitor i inne urządzenia biurowe (m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych, komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • kurs archiwisty I stopnia,
 • podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z archiwizowaniem dokumentacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. nr 104, Ip

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie nie więcej niż 2.248,61 zł brutto.

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Wymagane dokumenty, w szczególności składane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Skarbowej).

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – rozmowa kwalifikacyjna,

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:

  Oferty kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru,
  natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, lecz niezatrudnionych w wyniku naboru, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-300 wew. 345.