Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw do spraw postępowań podatkowych oraz prowadzenia czynności sprawdzających
 • w Drugim Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 100
  80-557 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań podatkowych w celu weryfikacji rozliczenia zobowiązań podatników i płatników oraz zasadności złożonych wniosków.
 • Przygotowywanie projektów decyzji i projektów odpowiedzi na odwołania, opracowywanie pism w zakresie przydzielonej korespondencji.
 • Gromadzenie materiałów w celu oceny konieczności wnioskowania o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych lub nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, referowanie dokonanych ustaleń i przygotowywanie projektów pism.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających w celu zweryfikowania prawidłowości rozliczenia podatkowego dokonanego przez podatnika lub płatnika.
 • Przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu kary porządkowej oraz przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego.
 • Obsługiwanie wdrożonych aplikacji komputerowych w zakresie wprowadzania, zatwierdzania i aktualizacji danych.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdawczości zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej, Naczelnika Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, siedząca – przy komputerze, pod presja czasu i w stresie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – oświetlenie sztuczne i naturalne, praca w budynku trzykondygnacyjnym na drugiej kondygnacji, budynek posiada podjazd, toaletę dla niepełnosprawnych, windę, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość ustaw podatkowych oraz ogólnego prawa podatkowego, tj. przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność czytelnego i syntetycznego układania zdań, formułowania wypowiedzi.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie – wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie – 6 miesięcy pracy biurowej,
 • przeszkolenie z obsługi programów komputerowych wykorzystywanych na stanowisku, tj. aplikacje POLTAX, Biblioteka Akt.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Termin składania dokumentów:

  17-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria – I p. pok. 104

Inne informacje:

  Umowa na czas określony.
  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć własnoręczny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II- sprawdzian wiedzy (test),
  III- rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.248,00zł.
  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 503.