Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw czynności sprawdzających
 • w Referacie Czynności Sprawdzających

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Gdańsku
  ul. Długa 75/75,
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Malbork
 • Urząd Skarbowy w Malborku
  ul. Kopernika 10,
  82-200 Malbork

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie czynności sprawdzających informacji i deklaracji w celu wyeliminowania błędów formalnych i rachunkowych.
 • Weryfikowanie składanych zeznań podatkowych, celem sprawdzenia ich poprawności pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami źródłowymi.
 • Ewidencjonowanie, weryfikowanie, rozliczanie oświadczeń ze sprzedaży nieruchomości.
 • Ewidencjonowanie, rozpatrywanie pism (zapytań, wniosków) wpływających do referatu oraz udzielanie na nie odpowiedzi.
 • Obsługa interesantów na stanowiskach informacyjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, siedząca – przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, samodzielna.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze, oświetlenie sztuczne i naturalne, budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały wykorzystywane w pracy to komputer i inne urządzenia biurowe (m.in. drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa wiedza w zakresie prawa podatkowego.

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obsługa komputera,
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  pok. 104 Ip.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać numer ogłoszenia. Wszystkie składane oświadczenia powinny mieć oryginalny podpis kandydata.
  Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – rozmowa kwalifikacyjna.


  Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji.
  W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.

  Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatów po zakończonym naborze:
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Dodatkowe informacje: (58) 30-02-300 w. 345.